Privacy policy

Verwerkingsregister

Zorgverlener:  Fysico Rotterdam. KVK: 24260929
Adres:  Bentinckplein 14, 3039 KL Rotterdam
Functionaris gegevensbescherming:  Dhr. H. van Keulen

Fysico is een praktijk voor fysiotherapie  met oefenruimte en diverse disciplines, o.a.:

 • Fysiotherapeuten
 • Craniosacraal therapeuten
 • Haptotherapeut
 • Diëtiste (apart bedrijf:  Diëtheek)
 • Vaccinaties Op Reis (apart bedrijf)

Bedrijven waarmee wij samenwerken

Bedrijf:  Human Healthcare
Adres:  Noordeinde 178, 3341 LW Hendrik Ido Ambacht
KVK:  56296967

 

Bedrijf:  Magistraat
Adres:  Henegouwerlaan 70-82, 3014 CE Rotterdam
KVK:  34275982

 

Privacy-verklaring

Fysico Rotterdam hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze privacy-verklaring geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysico Rotterdam houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, de doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy-verklaring;
 • verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot slechts die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is (zie “beveiliging”);
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Fysico Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
Naast de medewerker die jou behandelt hebben ook de overige behandelaars, waarnemers en stagiaires toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten of leveranciers

Doelen:

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Fysico Rotterdam verwerkt ten behoeve van de volgende doelen:

Administratie (dossiervorming);

Communicatie over de behandelperiode;

Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een behandelsessie.

Het bestellen van persoonlijke compressie hulpmiddelen.

 

Gegevens:

Voor de bovenstaande doelen kan Fysico Rotterdam de volgende persoonsgegevens aan je vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Adres;

BSN-nummer;

Geboortedatum;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

 

Bewaartermijn:

Jouw persoonsgegevens worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die je ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken, indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doelen.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

Declaraties en contracten:
Veilige communicatie in de zorg tussen zorgverzekeraars, zorgverleners en zorgkantoren Vecozo,  digitale communicatie punt in de zorg,  Doctor Anton Philipsweg 35, 5026 RK Tilburg.  KVK: 18065868. In de aansluitovereenkomst is per september 2018 de a.v.g. verwerkt.

Het verzorgen van de dossiervorming:
Fysiomanager (NEN7510) World of Health, Abe Lenstra Boulevard 18, 8448 JB Heerenveen.  KVK: 01109869

Personeelsadministratie:
Meliton accountant, Visserskreek 102, 3206 GR  Spijkenisse. KVK: 24366736 (verwerkingsovereenkomst nog af te sluiten)

ICT –werk:
Digitale Klusjesman Gerard Teubner, Schepenstraat 103b, 3039 NE Rotterdam. KVK: 24398669 (verwerkingsovereenkomst nog af te sluiten)

Schoonmaak:
Schoonmaakbedrijf Briedé  VOF,  Hogerbeetsstraat 16c, 3039 XJ Rotterdam.  KVK: 24157924 (verwerkingsovereenkomst nog af te sluiten)

Zorgmail:
Vanad Enovation Rivium, Westlaan 1, 2909 LD Capelle ad IJssel. KVK: 24157738

financiële administratie:
Fysico Rotterdam

Met elke partij waarmee wij samenwerken hebben wij een samenwerkingsovereenkomst of wordt deze binnenkort afgesloten. Hierin zijn de afspraken vastgelegd om de veiligheid van de persoonsgegevens te waarborgen.

Wij zullen de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien je ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Voor de bovenstaande doelen kan Fysico Rotterdam  de volgende persoonsgegevens van je vragen:

Voornaam;

Tussenvoegsel;

Achternaam;

Geboortedatum;

Telefoonnummer;

E-mailadres;

BSN-nummer.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor (schriftelijke) toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens  te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

Alle personen die namens Fysico Rotterdam van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord en tweefactor-authenticatie op al onze systemen;

We anonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

Wij bewaren alle gegevens in de cloud. Fysiomanager bewaart een kopie van de persoonsgegevens die worden bewaard om deze gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je ontvangen hebben voor zover niet in strijd met andere wetgeving. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Je hebt te allen tijde het recht de toestemming tot gegevensverwerking in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. Wij hopen dan met jou tot een oplossing te komen. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van onze privacy-verklaring vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.

Bentinckplein 14, 3039 KL Rotterdam, Nederland

ADRES

Fysico Rotterdam

Bentinckplein 14
3039 KL Rotterdam, Zuid-Holland

Voorhave 35A
3025 HC Rotterdam, Zuid-Holland

CONTACT

Telefoon : 010-4654350
Email      : info@fysicorotterdam.nl